Правила и условия за Игра GCT Приключенец (2023)

1. Организатор на играта

Играта „GCT Приключенец”, провеждана на платформата Instagram се организира от “ИДЕЯ ЛАБ“ ООД (наричан за краткост в текста по-долу „организатор“)

2. Период на провеждане на играта

23.10.2023г. -31.12.2023г.

3. Правила за участие:

 •  В играта могат да вземат участие всички физически лица на възраст над 18 години, отговарящи на условията за участие в играта, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
 • В играта нямат право да вземат участие служители на компанията ОРГАНИЗАТОР.
 • Участието в играта не е обвързано с покупка на продукти.
 • Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има публично достъпен профил в мобилното приложение Instagram (www.instagram.com), според Условията за ползване на мобилното приложение: https://help.instagram.com/581066165581870
 • Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
 • Участвайки в играта, участниците приемат и се ангажират с официалните правила и задължително спазват техните условия.
 • Официалните правила се публикуват на сайта на Gift Come True и ще бъдат достъпни за целия период на Играта: „GCT Приключенец”
 • Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в Instagram профила на Gift Come True, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата на Играта или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
 • Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен e-mail.
 • Организаторите си запазват правото да анулират участници, които не спазват нормите за поведение в социалните мрежи и интернет, използват нецензурен език, обиди, използват Играта за реклама и/или други промоции, агитация и др.
 • Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции.
 • Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена или администрирана от Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram.
 • Организаторът си запазва правото и да не излъчи победител, без да предприема комуникация или дискусия по този въпрос.
 • Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като задължително уведомява последователите на Instagram профила на Gift Come True за промените. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

4.Територия на провеждане на играта

 • Играта „GCT Приключенец” се организира и провежда в Instagram и е валидна за граждани на Република България.

5. Описание на наградата

 • Участниците, спазили правилата на играта, ще бъдат подканени да публикуват в профилите си видео, което ще бъде оценено от комисия , съставена от представители на Gift Come True по зададени в т.7 критерии. Тримата финалисти, събрали най-много точки въз основа критериите, ще бъдат поканени на среща с представители на Gift Come True, въз основа на което ще бъде определен 1 печеливш.
 • Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.
 • Награди:
 • 1бр. iPhone 15 Pro, 256 GB
 • 10 бр. преживявания от Gift Come True, избрани от Организатора
 • Договор за партньорство с Gift Come True

6. Механизъм за участие в играта

 • Всеки желаещ да участва в Играта ще бъде приканен да публикува в публично достъпния си профил в Instagram видео от активност, тип „преживяване“. За преживяване се считат активности от типа, но не само: дегустация на храна и напитки, екстремни спортове, пътувания и почивки, готвене, артистични курсове, и др.
 • С публикуване на видеото и участие в Играта, участниците декларират, че са автори на публикуваните от тях материали.
 • Идея Лаб ООД не носи отговорност за невярна и/или подвеждаща информация, подадена от участниците и не е задължена да верифицира същата.
 • Във видеото, публикувано от участниците и съпътстващия текст не се допускат визуални и вербални материали, които демонстрират хомофобски, политически, религиозни, сексуални прояви, прояви на агресия и сексизъм, и други, които биха могли да се считат за нарушение на действащите закони в Република България, и които биха се считали за обидни за индивиди или групи от индивиди.
 • Всеки желаещ да участва в Играта трябва да последва профила Gift Come True в Instagram – https://www.instagram.com/giftcometrue/ , както и да отбележи в своята публикация #gctmomenti най-късно до 18:00 ч. на 31.12.2023г.
 • Участниците могат да участват в Играта с неограничен брой видеа.
 • За валидно участие се счита всяко публикувано видео в публично достъпен профил, отбелязано с  #gctmomenti и следващо Правилата и условията на настоящата Игра, в съответствие със сроковете, описани в т.2, както и условията, описани в т.3 и т.6.
 • След края на периода на Играта 18.00 часа на 31.12.2023г. комисията от представители на Gift Come True ще оцени всички публикувани видеа, които следват Правилата и Условията на настоящата Игра по определените в т.7 критерии. Комисията има срок от 10 работни дни след края на играта за оценка на публикациите от Участниците.
 • Потребители, включили се в играта след изтичане на срока за участие, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в етапа на оценяване.

7. Процедура по оценка, подбор на финалисти, обявяване на финалистите, както и излъчване на победителя, и получаване на наградите

 • Всяка публикация, която отговаря на настоящите Правила и Условия на Играта ще бъде оценена по скала 1(най-ниско) до 10(най-високо) по следните критерии:
 1. Качество на видеото: видеото е заснето и качено в качество, което позволява яснота на кадрите
 2. Релевантност: видеото демонстрира активност, тип „преживяване“ спрямо дефинираните примери в настоящите „Правила и Условия‘
 3. Креативност и емоция: видеото демонстрира креативност и иновативна мисъл, показва съпътстващи емоции, предизвикани от самата активност
 4. Монтаж: видеото е монтирано по интересен начин
 • След оценка на всички публикувани видеа, които следват Правилата и Условията на настоящата Игра, тримата участници, събрали най-висока оценка, ще бъдат потърсени писмено чрез съобщение, Direct Message, oт профила на Gift Come True с цел организиране на допълнителна среща с комисията на Gift Come True.
 • След проведени интервюта (онлайн или на място) с тримата финалисти, Gift Come True ще излъчи 1 победител, на когото ще бъдат предоставени посочените в т.5 награди срещу приемо-предавателен протокол.
 • Всички данни, предоставени от участниците, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на финалистите, и победителя, както и за предоставяне на посочените в т.5 награди. Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.
 • Финалист, който не се яви на интервюто, губи правото си на участие за наградата.
 • Идея Лаб ООД поема разходите по предадената награда за своя сметка ( в това число -данъци).
 • Организаторът и неговите представители си запазват правото да не вземат предвид публикувани видеа, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или с някого друг по този въпрос.

8.Публичност

 •  С участието в Играта участникът се съгласява, че в случай на спечелване на награда, неговите имена, инстаграм профил и видео/a, с което е участвал, ще бъдат публикувани в Инстаграм профила на Gift Come True  https://www.instagram.com/giftcometrue/, както и във Facebook профила на Gift Come True https://www.facebook.com/giftcometrue . Участникът се съгласява да отстъпи авторските права върху видеото/видеата на Идея Лаб ООД за неограничен период от време. 

9. Ограничаване на отговорността

 • Организаторът не носи отговорност за регистрации и видеа, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.
 • Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.
 • Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.
 • Идея Лаб ООД не носи отговорност и няма да дължи, каквото и да е обезщетение при предоставяне на грешни данни или неправомерно използване на лични данни при участие в Играта.

10. Правни спорове

 • Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с играта.
 • Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, всяка от страните може да се отнесе до институциите, които са компетентни да разрешат спора.